top of page

Denne personvernerklæringen er ment å gi informasjon om hvordan og hvorfor Puls Langhus, Puls Trollåsen, Puls Greverud og Puls Bøleråsen (Pulsgruppen AS) samler inn og behandler personopplysninger. Det er daglig leder som er behandlingsansvarlig for opplysninger som samles inn og behandles av oss. Ansvaret kan være delegert til en annen stilling i hverdagen. Personvernerklæringen som følger under gir den informasjonen personvernregelverket krever at vi gir i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger:
 

Behandling av personopplysninger er ikke tillatt med mindre det foreligger et gyldig behandlingsgrunnlag. Et slikt behandlingsgrunnlag kan eksempelvis være samtykke fra den registrerte, kontrakt (inngåelse av avtale), lov eller at vi som behandlingsansvarlig har en «berettiget interesse» som overstiger den registrertes krav på personvern. Vårt behandlingsgrunnlag er i de fleste tilfeller gjennom medlemskontrakten, og i noen tilfeller samtykke ved andre aktiviteter. Ved oppstart av behandling av dine personopplysninger vil vi alltid gi informasjon om behandlingsgrunnlag.

Dersom Pulsgruppen AS skal behandle personopplysninger til barn under 18 år kreves det samtykke fra de foresatte. Dette innhentes ved innmelding.

 

Vår bruk av personopplysninger:
 

Vi samler inn og behandler personopplysninger for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med våre ansatte (administrering av ansettelsesforhold) og medlemmer (administrering av kundeforhold), som for eksempel yte god service, inngang på senteret og gruppetimer, informere om våre produkter og tjenester (markedsaktiviteter). Bruk av opplysninger i forbindelse med markedsaktiviteter er basert på samtykke. Eksempelvis tilbyr vi individuell- og personlig trening samt gruppetrening. Når du besøker oss registreres besøket ditt. Det samme gjelder for booking av gruppetimer. Opplysninger vi registrerer er navn, fødselsdato, telefonnummer, e-postadresse, postadresse, og type medlemskap. Vi henter opplysningene fra den registrerte selv, via nettinnmeldingsportalen.

Utlevering av personopplysninger – bruk av tredjepart
 

Registrerte personopplysninger behandles konfidensielt hos oss og det er bare de med tjenstlig behov som vil ha tilgang til våre personregistre. Som hovedregel vil vi derfor heller ikke dele personopplysninger med noen utenfor hos oss. Merk at vi i noen sammenhenger vil være forpliktet i lov til å utlevere dine personopplysninger.

Astrofarm AS er vår databehandler, og derfor vår leverandør for utvikling, drift og vedlikehold av kundesystem, bookingsystemer, innmeldingsportal, samt annen interaksjon med medlemmer og kunder. Opplysningene nevnt her, lagres på servere som driftes av Astrofarm AS. Det er kun Pulsgruppen AS og leverandøren nevnt her som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom partene regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

E-post og telefon
 

Puls Langhus benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å oppfylle bedriftens oppgaver etter personopplysningslov og forvaltningslov. Ansvarlig for kundekontakt i avdelingen der e-posten eller telefonsamtalen mottas har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng. I tillegg benytter Pulsgruppen AS medarbeidere e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post. Ansatte har en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

 

Opplysninger om ansatte
 

Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven. Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområdet regnes å være offentlige opplysninger og kan publiseres på Puls Follo sin nettside der det har en funksjon. E-post og mobilnummer vil kun publiseres om dette er avgjørende for den ansattes arbeide.

Lagring av personopplysningene og sletting

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området. Pulsgruppen AS sletter dine personopplysninger uten ugrunnet opphold når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for, dersom du trekker tilbake samtykket som ligger til grunn for behandlingen av opplysningene, eller du gjør en innsigelse mot behandlingen og det ikke finnes mer tungtveiende berettigede grunner for behandlingen. Dersom du trekker ditt samtykke til behandling av personopplysninger vil vår behandling av dine personopplysninger opphøre, men ikke påvirke lovligheten av en behandling basert på samtykke før samtykket er trukket tilbake.

 

 

Be om personlig data

Ut over dette kan du kreve å få uriktige data rettet, supplert eller slettet ved å kontakte kundeservice. Du kan kontakte kundeservice på e-post for å få innsyn i de personopplysningene Puls Langhus har om deg. Du kan også kontakte kundeservice hvis du ønsker ytterligere informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Rettigheter

Du har rett til å anmode oss om innsyn, korrigering, sletting (med mindre vi er forpliktet til å oppbevare opplysningene), begrensning av behandlingen, og utlevering av personopplysningene dine (dataportabilitet). I tillegg kan du anmode oss om å avslutte behandlingen av personopplysningene (eksempelvis trekke ditt samtykke tilbake). Dersom du anmoder oss om å benytte deg av en eller flere av disse rettighetene vil vi innrette oss etter anmodningen, med mindre vi er forpliktet til annet, innen en måned fra den ble avgitt. Anmodningene kan rettes til vår e-post adresse info@pulsfollo.no Dersom du mener vi har brutt personvernregelverket har du mulighet til å klage til Datatilsynet.

Ta gjerne kontakt på vår e-post adresse info@pulsfollo.no dersom du har kommentarer, eller ønsker mer informasjon, om vår behandling av dine personopplysninger.

 

Kontaktinformasjon:

Pulsgruppen AS.
Org 912 102 718
Parkveien 1, 1405 Langhus
E-post: info@pulsfollo.no
Telefon: +47 64889100

bottom of page